بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

الدىڭعى 5 ايدا شينجياڭداعى شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ امانات - قارىزىنىڭ ءوسۋى قارقىندى بولدى

2020.06.17 10:58     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ گازەتى

 گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى ۋاڭ يۇڭفي 6 - ايدىڭ 15 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. جۇڭگو حالىق بانكەسى ءۇرىمجى ورتالىق تارماق بانكەسىنەن ۇعىسۋىمىزشا، بيىل جىل باسىنان بەرى، رايونىمىز فينانس قۇرىلىمدارىنىڭ قارىز بەرۋىندە مولشەر كوبەيۋ، باعا تومەندەۋ بەتالىسى جارىققا شىعىپ، شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ امانات - قارىزىنىڭ ارتۋى قارقىندى بولىپ، قارجى قۇراۋدىڭ وزىندىك قۇنى ايتارلىقتاي تومەندەگەن. 1 - ايدان 5 - ايعا دەيىن شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ امانات - قارىزىنىڭ وزىندىك قۇنى وتكەن جىلعى سايكەس مەزگىلدەگىدەن 79 نەگىزدىك نۇكتە تومەندەپ، 5 - ايدىڭ سوڭىندا بۇكىل رايونداعى شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ امانات - قارىزىنىڭ قالدىق سوماسى سايكەس مەزگىلدەگىدەن %32.4 ارتقان.

 جۇڭگو حالىق بانكەسى ءۇرىمجى ورتالىق تارماق بانكەسىنىڭ ساناق مالىمەتتەرىندە كورسەتىلۋىنشە، 5 - ايدىڭ سوڭىندا، بۇكىل رايونداعى ءتۇرلى قارىز اقشالاردىڭ قالدىق سوماسى 2 تريلليون 160 ميلليارد يۋان بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %11.2 ارتقان؛ 1 - ايدان 5 - ايعا دەيىن جاڭادان ارتقان قارىز اقشا 108 ميلليارد 210 ميلليون يۋان بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن 53 ميلليارد 880 ميلليون يۋان ارتقان. مۇنىڭ ىشىندە، بىرلىك تۇراقتى مۇلىككە شاققانداعى بەرىلگەن قارىز سوماسى 103 ميلليارد 80 ميلليون يۋان بولىپ، رايونىمىزدىڭ ءتۇرلى قارجى قوسۋ نىساندارىنىڭ جۇمىس باستاۋىن، ىلگەرىلەۋىن پارمەندى قامتاماسىز ەتكەن.

 ىندەت تۋىلعاننان بەرى، جۇڭگو حالىق بانكەسى ءۇرىمجى ورتالىق تارماق بانكەسى اقشا ساياساتى قۇرالىنان تولىق پايدالانىپ، فينانس قۇرىلىمدارىن ”قارىز اقشا بەرۋدى كوبەيتۋ، وزىندىك قۇندى تومەندەتۋ، ساپالى قىزمەت وتەۋگە“ جەتەكتەپ، ورتا، شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ ءوندىرىستى قالپىنا كەلتىرۋىنە، ونىمدىلىكتى ارتتىرۋىنا بەلسەنە دەم بەرگەن. 1 - ايدىڭ 20 - كۇنىنەن 5 - ايدىڭ 31 - كۇنىنە دەيىن، بۇكىل رايونداعى فينانس قۇرىلىمدارى بۇكىل شينجياڭداعى 16 مىڭ ورتا، شاعىن، ۇساق كاسىپورىندارعا 119 ميلليارد 300 ميلليون يۋان قارىز اقشا بەرگەن، بۇل جالپى بەرىلگەن امانات - قارىز اقشا مولشەرىنىڭ %43ىن قۇرايدى. 5 - ايدىڭ سوڭىندا، بۇكىل رايونداعى شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ قارىز اقشاسىنىڭ قالدىق سوماسى 406 ميلليارد 60 ميلليون يۋان بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %32.4 ارتىپ، ۇقساس مەزگىلدەگى بۇكىل رايونداعى ءتۇرلى قارىز اقشالاردىڭ ارتۋ جىلدامدىعىنان 21.2 پايىز جوعارى بولعان. امانات - قارىز اقشا بەرۋدى ارتتىرۋمەن بىرگە، جۇڭگو حالىق بانكەسى ءۇرىمجى ورتالىق تارماق بانكەسى بانكە قۇرىلىمدارىن قارىز اقشانىڭ ءوسىم مولشەرلەمەسىن ۇزدىكسىز تومەندەتۋگە جەتەكتەگەن. 1 - ايدان 5 - ايعا دەيىن، كاسىپورىندارعا جاڭادان بەرىلگەن قارىز اقشانىڭ ورتاشا بەزبەندەلگەن ءوسىم مولشەرلەمەسى %4.77، الدىڭعى جىلداعى ۇقساس مەزگىلدە كاسىپورىندارعا جاڭادان بەرىلگەن قارىز اقشانىڭ ورتاشا بەزبەندەلگەن ءوسىم مولشەرلەمەسى %5.13 بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن 36 نەگىزدىك نۇكتە تومەندەگەن. مۇنىڭ ىشىندە، شاعىن، ۇساق كاسىپورىنداردىڭ قارىز اقشاسىنىڭ وزىندىك قۇنى ايتارلىقتاي تومەندەپ، بىلتىرعى سايكەس مەزگىلدەن 79 نەگىزدىك نۇكتە تومەندەگەن.

 سونىمەن بىرگە، فينانس بايلىقتارىنىڭ وڭتۇستىك شينجياڭداعى 4 ايماق - وبلىسقا بەيىمدەلۋىن، شوعىرلانۋىن ىلگەرىلەتىپ، سول جەرلەردىڭ نەگىزدىك قۇرىلعى قۇرىلىسىنىڭ، ەرەكشە كاسىپ سالالارىنىڭ جانە حالىق تۇرمىسى سالاسىنىڭ دامۋىنا قولداۋ كورسەتكەن. 5 - ايدىڭ سوڭىندا، وڭتۇستىك شينجياڭداعى 4 ايماق - وبلىستاعى قارىز اقشانىڭ قالدىق سوماسى 254 ميلليارد 20 ميلليون يۋان بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %15.3 ارتىپ، بۇكىل رايونداعى ءتۇرلى قارىز اقشانىڭ ورتاشا ارتۋ جىلدامدىعىنان 4.1 پايىز جوعارى بولعان. مۇنىڭ ىشىندە، حوتاننىڭ ارتۋى %25.7 بولىپ، بۇكىل رايون بويىنشا 1 - ورىندا تۇرعان.

 كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار