بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىندا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىققان جاڭادان ارتقان ناۋقاستاردىڭ سانى زور مولشەردە تومەندەۋدە

تارالۋ حاۋىپ – قاتەرى ءالى دە ساقتالىپ وتىر

2020.07.22 13:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ تىلشىلەرى لي جىحاۋ، پان يىڭداردىڭ 7 – ايدىڭ 21 – كۇنى ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى. ءۇرىمجى قالالىق اۋرۋدى تىزگىندەۋ ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى رۇي باۋليڭنىڭ 7 – ايدىڭ 21 – كۇنى ايتۋىنشا، ءۇرىمجى قالاسىندا 7 - ايدىڭ 20 – كۇنىنەن باستاپ، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىقتى دەپ دياگنوز قويىلعان ناۋقاستاردىڭ سانى مەن اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردىڭ سانى وسىدان بۇرىنعى ءۇش كۇندەگىمەن سالىستىرعاندا زور مولشەردە تومەندەگەن، قازىر ىندەتتىڭ تارالۋ حاۋىپ – قاتەرى ءالى دە ساقتالىپ وتىر، تۇرعىندار نەمقۇرايدى قاراۋىنا بولمايدى.

  شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنىڭ 7 – ايدىڭ 21 – كۇنى اشقان اقپار جاريالاۋ ماجىلىسىنەن ۇعىسۋىنشا، رۇي باۋليڭ مىنانى بىلدىرگەن: 7 – ايدىڭ 20 – كۇنى ساعات نولدەن 24كە دەيىن، ءۇرىمجى قالاسىندا جاڭادان ارتقان جاڭا تيپتى وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىقتى دەپ دياگنوز قويىلعان ناۋقاستاردىڭ سانى 7 ادام، اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردىڭ سانى 5 ادام بولعان، بۇل وسىدان بۇرىنعى ءۇش كۇندەگىمەن سالىستىرعاندا زور مولشەردە تومەندەگەن. مۇنداعى باستى سەبەپ ءۇش ءتۇرلى: بىرىنشىدەن، ەپيدەميولوگيالىق تەكسەرۋدى ىشكەرىلەي جۇرگىزۋ ارقىلى ىندەتتىڭ باستاپقى مەزگىلىندە باس قوسۋ قيمىلىنا قاتىناسقان ادامداردى ءونىمدى تۇردە تاۋىپ شىقتى ءارى ولاردىڭ بارلىعىن شوعىرلى تۇردە مەديتسينالىق باقىلاۋعا الىپ، تارالۋ تىزبەگىن ءونىمدى تۇردە ءۇزدى.

  ەكىنشىدەن، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ اۋرۋىنىڭ جاسىرىن مەزگىلىن ەسەپتەۋ ارقىلى الدىڭعى مەرزىمدە مەديتسينالىق باقىلاۋعا الىنعان ءبىرىنشى بۋىنداعى تىعىز جاناسۋشىلاردى دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاس نەمەسە اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشى دەپ تۇراقتاندىردى. ۇشىنشىدەن، ءۇرىمجى قالاسى قالانى قاتاڭ باسقارۋ شارالارىن دەر كەزىندە ورىستەتىپ، ادامداردىڭ ءجۇرىس – تۇرىسىن ءونىمدى تۇردە ازايتىپ، ىندەتتىڭ تارالۋىن تەجەدى.

  رۇي باۋليڭ مىنانى ەسكەرتتى: قازىر ءۇرىمجى قالاسىندا ىندەتتىڭ تارالۋ حاۋىپ – قاتەرى ءالى دە ساقتالىپ وتىر، تۇرعىنداردىڭ نەمقۇرايدى قاراۋىنا بولمايدى، وتە – موتە، الەۋمەتتىك اۋماقتى جابىق باسقارۋ مەزگىلىندە، الەۋمەتتىك اۋماق ىشىندە باسقا وتباسىلارعا بارىپ، باسقا اۋلالارعا بارىپ توپتىق تاماقتانۋ، باس قوسۋ قيمىلدارىن وتكىزۋگە بولمايدى، الەۋمەتتىك اۋماقتاعى ساقتانۋ جانە تىزگىندەۋ شارالارىنا قاتاڭ بويسۇنۋ كەرەك.

  7 – ايدىڭ 20 – كۇنى ساعات 24كە دەيىن، شينجياڭدا (بيڭتۋاندى قامتيدى) قازىر دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاستاردىڭ سانى 55 ادام (مۇندا سالماقتى ناۋقاستاردىڭ سانى 4 ادام)، ءۇرىمجى قالاسىنان 53 ادام، قاشقار ايماعىنان ءبىر ادام (ءۇرىمجى قالاسىنان بارعان)، بيڭتۋاننان ءبىر ادام؛ قازىر اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردىڭ سانى 55 ادام، ولاردىڭ ءبارى ءۇرىمجى قالاسىندا؛ 3119 ادام ءالى دە مەديتسينالىق باقىلاۋعا الىنۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت