بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

7 – ايدىڭ 30 – كۇنگى شينجياڭداعى (بيڭتۋاندى قامتيدى) جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتى جونىندەگى ەڭ جاڭا حابارلاندىرۋ

2020.07.31 15:33     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 تيانشان تورابىنىڭ حابارى. شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ ەڭ جاڭا حابارلاندىرۋى: 7 – ايدىڭ 30 -كۇنى ساعات نولدەن ساعات 24كە دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىندا (بيڭتۋاندى قامتيدى) مالىمدەلگەن جاڭادان ارتقان جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىقتى دەپ دياگنوز قويىلعان ناۋقاستاردىڭ سانى 112 ادام (30 ادام اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردان دياگنوزى تۇراقتانعانداردىڭ قاتارىنا قوسىلعان)، مۇندا سانجى وبلىسىنداعى ءبىر ناۋقاس ءۇرىمجى قالاسىنان بارعان اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىدان دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاستار قاتارىنا قوسىلعان، مۇنان باسقا ناۋقاستاردىڭ بارلىعى ءۇرىمجى قالاسىنداعى ناۋقاستار؛ اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىدان جاڭادان ارتقاندار جوق؛ جاڭادان ارتقان ساۋىعىپ ەمحانادان شىققانداردىڭ سانى 3 ادام، جاڭادان ارتقان اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردان مەديتسينالىق باقىلاۋدان شىعارىلعانداردىڭ سانى 5 ادام، ولاردىڭ بارلىعى ءۇرىمجى قالاسىىندا؛ سالماقتى ناۋقاستار قاتارىنان جاي ناۋقاستار قاتارىنا قوسىلعان ناۋقاستاردىڭ سانى 2 ادام.

 7 – ايدىڭ 30 – كۇنى ساعات 24كە دەيىن، شينجياڭدا (بيڭتۋاندى قامتيدى) قازىر دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاستاردىڭ سانى 523 ادام (قاتەرلى ناۋقاستاردىڭ سانى 5 ادام، سالماقتى ناۋقاستاردىڭ سانى 27 ادام)، مۇندا ءۇرىمجى قالاسىنان 520 ادام، قاشقار ايماعىنان ءبىر ادام (ءۇرىمجى قالاسىىنان بارعان)، سانجى وبلىسىنان ءبىر ادام (ءۇرىمجى قالاسىنان بارعان)، بيڭتۋاننان ءبىر ادام بار؛ قازىر اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردىڭ سانى 108 ادام، مۇندا ءۇرىمجى قالاسىنان 106 ادام، بيڭتۋاننان ءبىر ادام، سانجى وبلىسىنان ءبىر ادام (ءۇرىمجى قالاسىنان بارعان)؛ 12416 ادام ءالى دە مەديتسينالىق باقىلاۋدى قابىلداۋدا.

 7 – ايدىڭ 15 – كۇنى ساعات نولدەن 7 – ايدىڭ 30 – كۇنى ساعات 24كە دەيىن، ساۋىعىپ ەمحانادان شىققان ناۋقاستاردىڭ سانى جيىنى 9 ادام، اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردان مەديتسينالىق باقىلاۋدان شىعارىلعانداردىڭ سانى 9 ادام، ولاردىڭ بارلىعى ءۇرىمجى قالاسىندا.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار