بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسى: 8 – ايدىڭ 5 – كۇنى جاڭادان ارتقان دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاستار مەن اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردىڭ بارلىعى شوعىرلى مەديتسينالىق باقىلاۋعا الىنعانداردان نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ ارقىلى بايقالعاندار

2020.08.07 10:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 6 – كۇنى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسى ءۇرىمجى قالاسىندا اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن اشقان. ءۇرىمجى قالالىق حالىق ۇكىمەتى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى شاڭ يۇيلان اقپار جاريالاۋ جيىنىندا مىنانى ءبىلدىردى: 8 – ايدىڭ 5 – كۇنى ءۇرىمجى قالاسىندا جاڭادان ارتقان جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋى اۋرۋىنا شالدىقتى دەپ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعان ناۋقاستار مەن اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردىڭ بارلىعى شوعىرلى مەديتسينالىق باقىلاۋعا الىنعانداردان نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ ارقىلى بايقالعاندار، باسقا الەۋمەتتىك اۋماقتاردا جاڭادان تارالا قويماۋى مۇمكىن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى سۇڭ يانحۋا فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت