بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسى: ىندەتتىڭ ىقپالىنا ۇشىراعان ورىندار مەن جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورى قاراجاتىن كەشەۋىلدەتىپ تاپسىرۋىنا بولادى

2020.08.21 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 20 – كۇنى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ۇكىمەتتىڭ اقپارات كەڭسەسى ءۇرىمجى قالاسىندا اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن وتكىزدى. سول كۇنى ءۇرىمجى قالالىق تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورىن باسقارۋ ورتالىعىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى چياۋ ي مىنانى ءبىلدىردى: الەۋمەتتىك جيناق قور قاراجاتىن تاپسىرۋشى ورىندار مەن جۇمىسشى – قىزمەتكەرلەردىڭ ىندەتتىڭ ىقپالىنا ۇشىراعاندىعى سەبەپتى، قاراجات جاعىنداعى قىسىمىن ەڭ جوعارى شەككە دەيىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن ءۇرىمجى قالاسى تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورى ساياساتىنا دەر كەزىندە ءىشىنارا رەتتەۋ جۇرگىزدى. وسى رەتكى ىندەتتىڭ ىقپالىنا ۇشىراعاندىقتان، ءوندىرىس جانە تيجارات جاعىندا قيىنشىلىققا ۇشىراعان كاسىپورىندار «ءۇرىمجى قالاسىنىڭ تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورىنا قاراجات تاپسىرۋدى باسقارۋ ءادىسىنىڭ» ادەتتەگى ءتارتىبى بويىنشا، تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورىنا قاراجات تاپسىرۋ سالىستىرماسىن تومەندەتۋ نەمەسە تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورىنا قاراجاتتى كەشەۋىلدەتىپ تاپسىرۋ ءوتىنىشىن بەرۋىنە بولادى. كاسىپورىننىڭ تيجارات جاعدايى جاقسارعان سوڭ، تۇرعىن ءۇي الەۋمەتتىك جيناق قورىنا قاراجات تاپسىرۋ سالىستىرماسىن جوعارىلاتۋ نەمەسە تولىقتاپ تاپسىرۋ رەسميەتىن بىتىرۋىنە بولادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى سۇڭ يانحۋا فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت