بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىندا دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعان تاعى 29 ناۋقاس ساۋىعىپ شيپاحانادان شىقتى

اۋرۋ بەلگىسى جوق 7 جۇعىمدالۋشى مەديتسينالىق باقىلاۋدان بوساتىلدى

2020.08.21 15:33     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ گازەتى

 گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى چاۋ جين 8 - ايدىڭ 19 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە توتەپ بەرۋ بويىنشا بىرلەسىپ ساقتانۋ، بىرلەسىپ تىزگىندەۋ مەحانيزمى ماماندار گرۋپپاسى مەن اۆتونوميالى رايونداعى مەديتسينالىق ەمدەۋ - قۇتقارۋ ماماندارىنىڭ بىرلەسىپ دياگنوز قويۋىنان، ساراپتاۋىنان كەيىن 8 - ايدىڭ 19 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسىندا دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعان تاعى 29 ناۋقاس مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋىنا شالدىعىپ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعان ناۋقاستاردىڭ شيپاحانادان شىعۋ ولشەمىنە ۇيلەسكەندىكتەن، ساۋىعىپ شيپاحانادان شىقتى، اۋرۋ بەلگىسى جوق 7 جۇعىمدالۋشى مەديتسينالىق باقىلاۋدان بوساتىلدى. قازىرگە دەيىن دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعان 524 ناۋقاس ساۋىعىپ، شيپاحانادان شىعىپ، اۋرۋ بەلگىسى جوق 133 جۇعىمدالۋشى مەديتسينالىق باقىلاۋدان بوساتىلىپ، جالپى سانى 657 بولدى.

 اۆتونوميالى رايون جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋى بويىنشا مەديتسينالىق قۇتقارۋ - ەمدەۋگە بەلگىلەگەن شيپاحانانىڭ بىرلەسكەن ەمدەۋ ىستەرى ءبولىمىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى لۋ چىڭ بىلاي دەپ تانىستىردى: وسى رەتكى شيپاحانادان شىققان ناۋقاستار ماماندار گرۋپپاسى مەن ەمدەۋ - كۇتىمدەۋ ۇجىمىنىڭ بار كۇشپەن قۇتقارىپ - ەمدەۋىنىڭ، دەن قويا كۇتىمدەۋىنىڭ ارقاسىندا، اۋرۋ جاعدايى ۇزدىكسىز جاقسارىپ، تىنىس جولىنداعى اۋرۋ قوزدىرعىشتاردىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋدە ۇدايى 2 رەتتەن ارتىق بولىمسىز ناتيجە كورسەتىپ، ءتۇرلى حيميالىق تەكسەرۋ كورسەتكىشتەرى، وكپە ءبولىمىنىڭ كەسكىنى، دەنە تەمپەراتۋراسى تۇگەلدەي قالىپتى بولىپ، مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ «جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋىنا دياگنوز قويۋ جانە ونى ەمدەۋ جوباسىنداعى (سىناق رەتىندە اتقارىلاتىن 7 - نۇسقانىڭ تۇزەتىلگەن نۇسقاسى)» دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعان ناۋقاستاردىڭ شيپاحانادان شىعۋ ولشەمىنە ۇيلەسكەن.
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار