بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەكونوميكا

داۋاز شەبەرى ءادىل 80 كۇن سىم ارقان ۇستىندە كۇن كورۋ رەكوردىن جاراتپاقشى(2)

2016.06.28 15:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

داۋاز شەبەرى ءادىل 80 كۇن سىم ارقان ۇستىندە كۇن كورۋ رەكوردىن جاراتپاقشى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت