بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ بايانداماسىنا قاراعاندا

ۋكراينانىڭ شىعىسىنداعى قاقتىعىستا قازىرگە دەيىن 6000 ادام قازا بولعان

2015.03.03 15:44     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا تورابى، 2 – ناۋرىز، جەنەۆا. بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامدىق ۇقىق تۋرالى جوعارى دارەجەلى ارناۋلى قىزمەت كەڭسەسىنىڭ 2 – ناۋرىزدا جاريالاعان بايانداماسىنا قاراعاندا، بىلتىر ساۋىردەن بەرى، ۋكراينانىڭ شىعىسىندا تۋىلعان قاقتىعىستا 6000نان استام ادام قازا بولعان.

 بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامدىق ۇقىق ىستەرىنە جاۋاپتى كومەكشى حاتشىسى يۆان سەمەنوۆيچتىڭ 2 – اقپاندا ايتۋىنشا، بىلتىر بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامدىق ۇقىق تۋرالى جوعارى دارەجەلى ارناۋلى قىزمەت كەڭسەسى ۋكرايناداعى ادامدىق ۇقىق احۋالى تۋرالى بايانداما جاريالاعاننان بەرى، وتە – موتە، بيىل قاڭتاردا جانە اقپاننىڭ باسىندا ۋكراينادا قاقتىعىس ۋشىعا ءتۇسىپ، بۇل جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا اۋىر اپات بولىپ ءتيدى.

 قاقتىعىسىپ وتىرعان ەكى جاق سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كوپ ءتۇرلى كەلىسىمگە كەلگەن بولسا دا، وتكەن بىرنەشە اپتادا ۋكراينانىڭ شىعىسىندا، وتە – موتە، دونەتسكى وبلىسىنداعى اۋەجاي ماڭىندا جانە دەبالتسەۆو وڭىرىندە قاقتىعىس ءالى جالعاسۋدا، نەشە ءجۇز ادام قاقتىعىس بارىسىندا قازا بولدى.

 بايانداماعا قاراعاندا، ۋكرايناداعى قاقتىعىسىپ وتىرعان ەكى جاق تا اۋىر قارۋ – جاراقتاردى پايدالانعان، تۇرعىندار شوعىرلى قونىستانعان ورىنداردى بومبىلاۋ دا بۇرىنعىدان كوبەيگەن.

 بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامدىق ۇقىق ىستەرىنە جاۋاپتى جوعارى دارەجەلى ارناۋلى قىزمەتكەرى زايد حۋسايىن 2 – اقپاندا قاقتىعىسىپ وتىرعان ەكى جاقتى مينيسكى كەلىسىمىنە بويسۇنۋعا،بومبىلاۋدى قامتىعان بارلىق جاۋلاسۋ ارەكەتتەرىن دەرەۋ توقتاتۋعا ۇندەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.