بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

پۋتين باتىس اقپاراتتارىنىڭ ونىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى جالعان حابار تاراتقانىن جازعىردى

2015.03.17 13:49    حالىق تورابى، 17 – ناۋرىز، بەيجيڭ. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ سانكت – پەتەربۋرگتەن حابارلاۋىنشا، رەسەي پرەزيدەنتى پۋتين 16 – ناۋرىزدا سانكت – پەتەربۋرگتا ساپارلاي بارعان قىرعىزستان پرەزيدەنتى اتامبايەۆپەن كەڭەس وتكىزگەندە، جۋىردان بەرى باتىس ەلدەرىندەگى اقپارات قۇرالدارىنىڭ ونىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى حابارلارىنىڭ بۇكىلدەي قاۋەسەت ەكەنىن ايتقان.

  كەڭەس باستالار الدىندا پۋتين ءوزى اۆتوكولىك جۇرگىزىپ، اتامبايەۆپەن بىرگە سانكت – پەتەربۋرگتىڭ قالا ماڭىنداعى كونستانتين سارايىنا بارىپ سەيىلدەدى.

  رەسەي – قىرعىز ەكى ەل باسشىلارى كەزدەسۋ بارىسىندا نەگىزىنەن قىرعىزستاننىڭ ەۆرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە بولۋ اياق الىسى تۋرالى جانە ەكى جاقتىڭ ساۋدا، قارجى قوسۋ، گۋمانيتارلىق جانە ەنەرگيا سالاسىنداعى سەلبەستىكتەرى تۋرالى كەڭەستى.

  پۋتين وسى ايدىڭ 5 – جۇلدىزىندا يتاليانىڭ پرەمەر – مينيسترى رەنزيمەن كەزدەسكەننەن كەيىن توبەسىن كورسەتپەي كەتكەن بولاتىن. رەسەي پرەزيدەنت سارايىنىڭ رەسمي تورابى رەسەي، قازاقستان، بەلورۋسسيا ءۇش ەل باسشىلارىنىڭ 11 – ناۋرىزعا جوسپارلانعان كەزدەسۋىن كەيىنگە قالدىراتىنىن حابارلاعان، باتىس ەلدەرىندەگى اقپارات قۇرالدارى بۇل كەزدەسۋ «پۋتين ناۋقاستانىپ قالعاندىقتان» كەيىنگە شەگەرىلدى دەپ جورامالداعان. رەسەي جاق بۇل حاباردى تەرىستەپ، پۋتيننىڭ دەنساۋلىعىندا ەشقانداي كىنارات جوق ەكەنىن جاريالاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت