بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش لاڭكەستىككە قارسى قيمىل كەزىندە ا ق ش-تىق جانە يتاليالىق بارىمتانى جاڭساق ولتىرگەنىن مويىندادى

2015.04.24 16:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – ءساۋىر، بەيجيڭ. 23 – ءساۋىر، ا ق ش پرەزيدەنتى وباما ۆاشينگتونداعى اق سارايدا ءسوز سويلەدى. ا ق ش اق سارايى 23 – ساۋىردە مالىمدەمە جاريالاپ: ا ق ش ارمياسى بيىلعى قاڭتار ايىندا «بازا» ۇيىمىنا باعىتتالعان لاڭكەستىككە قارسى قيمىل كەزىندە، ا ق ش –تىق جانە يتاليالىق بارىمتانى جاڭساق ولتىرگەنىن مويىندادى. پرەزيدەنت وباما اقپارات جاريالاۋ جينالىسىن اشىپ كەشىرىم سۇرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت