بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

تۇرىنبۇل اۆستراليانىڭ جاڭا كەزەكتى پرەمەر – مينيسترى بولىپ تاعايىندالدى

2015.09.16 13:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. شينحۋا تورابىنىڭ كانبەررادان بەرگەن حابارى: اۆستراليا ەركىندىك پارتياسىنىڭ جاڭادان سايلانعان پارتيا جەتەكشىسى مالكوم تۇرىنبۇل 15 – قىركۇيەكتە گەنارال – گۋبەرناتور سارايىندا گەنەرال – گۋبەرناتور پەتر كوسكۋروۆقا انت بەرىپ، اۆستراليانىڭ جاڭا كەزەكتى پرەمەر – مينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت