بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

رەسەي سيرياداعى ۇشقارى ۇيىمعا اۋەدەن شابۋىلداۋ تەبىنىن ەكى ەسە ارتتىردى

2015.11.19 13:14  

  

  كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت