بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

فرانسيانىڭ ساقشىلارى شابۋىلداۋ ۋاقيعاسىنداعى قىلمىس كۇماندىلارىن تۇراقتاندىردى

2015.11.19 13:15  

  

  كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت