بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

اق سارايدا تۋدى جارتىلاي ءتۇسىرۋ ارقىلى ورلاندوداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى

2016.06.13 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 - ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 12 - ماسىم، ا ق ش - تىڭ استاناسى ۆاشينگتون قالاسى، اق سارايدا تۋدى جارتىلاي ءتۇسىرۋ ارقىلى ورلاندوداعى تۇنگى سايرانحانادا تۋىلعان وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى.

  ا ق ش - تىڭ ورلاندو قالاسىنداعى تۇنگى سايرانحانادا 12 - ماۋسىم كۇنى تاڭعا جاقىن وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن از دەگەندە 50 ادام قازا بولىپ، 53 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت