بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

مەركەل: ۇلى بريتانيا ەۆروپا وداعىنان شىقسا، ەۆروپا وداعى بازارىنىڭ تيىمدىلىگىنەن ايىرىلادى

2016.06.17 15:19     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 16 – ماۋسىم، بەرلين (تىلشىلەر يۋان شۋاي، تاڭ جىچياڭ). گەرمانيانىڭ پرەمەر مينيسترى مەركەل 16 – ماۋسىمدا بىلاي دەدى: ۇلى بريتانيا ەۆروپا وداعىنان شىقسا، ەۆروپا وداعى بازارىنىڭ تيىمدىلىگىنەن ايىرىلادى.

 مەركەل ساپارلاي كەلگەن سلوۆاكيانىڭ پرەمەر مينيسترى روبەرت فيزومەن كەزدەسكەن سوڭ بىلاي دەدى: ۇلى بريتانيا ەۆروپا وداعىنان شەگىنەدى ەكەن، وداق ىشىندەگى بازاردىڭ بارلىق قاتىستى تيىمدىلىگىنەن، سونداي – اي وداققا مۇشە باسقا ەلدەرمەن اراداعى ءبىر – بىرىنە جاسالاتىن تيىمدىلىكتەن ەندىگارى يگىلىكتەنە المايدى.

 مەركەل بىلاي دەدى: ۇلى بريتانيا الدا – جالدا شەگىنىپ جاتسا، وداققا مۇشە ەلدەردىڭ كەلىسسوزىنە دە قاتىناسپاسا، وعان ءۇشىنشى ەل رەتىندە مامىلە جاسالادى، بۇنىڭ نەسى جاقسى، سوندىقتان ۇلى بريتانيانىڭ وداقتا قالۋىن ءۇمىت ەتەمىن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.