بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

گەرمانيانىڭ رۋتلينگەن قالاسىندا تۋىلعان پىشاقپەن شابۋىلداۋ وقيعاسىندا ءبىر ادام قازا بولىپ، 2 ادام جارالاندى

2016.07.25 15:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: گەرمانيانىڭ رۋتلينگەن قالاسىندا ساقشىلار ءبىر ەر ادامدى قولعا الۋدا (24 – شىلدە).

  گەرمانيا رۋتلينگەن قالالىق ۇكىمەتى تورابىنىڭ 24 – شىلدەدە حابارلاۋىنشا، سول كۇنى تۇستەن كەيىن اتالعان قالادا پىشاقپەن شابۋىلداۋ وقيعاسى تۋىلىپ، ءبىر ادام قازا بولىپ، 2 ادام جارالانعان، قىلمىس كۇماندىسى سيريادان كەلگەن 21 جاستاعى بوسقىن. شينحۋا اگەنتتىگى \ ا ق ش بىرلەسپە اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت