بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسىن تاڭداۋدا پورتۋگاليانىڭ بۇرىنعى پرەمەر – مينيسترى كوش باستاپ كەلەدى

2016.08.08 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ حاۋىپسىزدىك كەڭەسى 5 – شىلدە كۇنى كەلەسى باس حاتشىنى تاڭداۋعا ەكىنشى رەت داۋىس بەردى، داۋىس بەرۋ ناتيجەسى ءالى جاريالانبادى. ءىشىنارا ديپلوماتتاردىڭ ايتۋىنشا، العاشقى داۋىس بەرۋدە پورتۋگاليانىڭ بۇرىنعى پرەمەر – مينيسترى، بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ بۇرىنعى بوسقىندار قىزمەتىنە جاۋاپتى جوعارى دارەجەلى كوميسسارى انتونيو گۋتەرس كوپ داۋىسقا يە بولىپ، كوش باستاپ كەلەدى.

  راي سىناۋ سيپاتىندىق داۋىس بەرۋدە «قولداۋ»، «قولداماۋ» جانە «قالىس قالۋ» سىندى ءۇش ءتۇرلى تالعام بەرىلەدى. گۋتەرس 21 – شىلدەدەگى ءبىرىنشى رەتكى داۋىس بەرۋدە 12 داۋىستىڭ «قولداۋى» جانە 3 داۋىستىڭ «قالىس قالۋى» سىندى داۋىس بەرۋ ناتيجەسىنە يە بولعان. ەكىنشى رەتكى داۋىس بەرۋدە حاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ 15 مۇشە ەلىنىڭ وعان داۋىس بەرۋ ناتيجەسى: 11 داۋىس «قولدادى»، 2 داۋىس «قولدامادى»، 2 داۋىس «قالىس قالدى».

  شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، داۋىس بەرۋدە ەكىنشى، ءۇشىنشى ورىندا تۇرعان كانديداتتار: بىرىككەن مەملەكەتتەر ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى، سەربيانىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر مينيسترى ۆوك ەرەميك پەن بۇرىن پان گيمۇننىڭ كەڭسە مەڭگەرۋشىسى بولىپ قىزمەت اتقارعان ارگەنتينانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى سۋسانا مالكورا. ەكەۋى دە سەگىز داۋىستىڭ «قولداۋىنا» يە بولعان، ەرەميكتى 4 داۋىس «قولداماعان»، مالكورانى 6 داۋىس «قولداماعان». ءبىرىنشى كەزەكتە 8 – ورىننان كورىنگەن مالكورانىڭ ەكىنشى كەزەك داۋىس بەرۋدە ناتيجەسى نەداۋىر جوعارىلاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت