بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

سوماليدىڭ استاناسىنداعى ءبىر رەستروندا تۋىلعان اۆتوكولىك جانكەشتىلىك قوپارىلىس شابۋىلىندا 2 ادام قازا بولدى

2016.10.24 11:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 23 – قازان، سوماليدىڭ استاناسى موگاديشو قالاسى، ساقشىلار قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايداندى تەكسەرۋدە.

  سوماليدىڭ استاناسى موگاديشو قالاسىنداعى ءبىر رەستروندا اۆتوكولىك جانكەشتىلىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، 2 ادام قازا بولىپ، 4 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت