بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

سانكت – پەتەربۋركتە رەلسسىز ترامبۆايدىڭ قاتىناعاندىعىنىڭ 80 جىلدىعىن ەسكە الدى(1)

2016.10.24 11:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 23 – قازان، قالا تۇرعىندارى رەسەيدىڭ سانكت – پەتەربۋرك قالاسىنداعى قىسقى ساراي الاڭىندا كونە ترامبۆايدى تاماشالاۋدا.

  سول كۇنى رەسەيدىڭ سانكت – پەتەربۋرك قالاسىنداعى قىسقى ساراي الاڭىندا 11 رەلسسىز ترامبۆاي جۇرتقا كورسەتىلىپ، اتالعان قالادا رەلسسىز ترامبۆاي قاتىناعاندىعىنىڭ 80 جىلدىعىن ەسكە الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت