بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

فرانسيانىڭ ورتا بولەگىندە قاتىناس ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 4 ادام قازا بولدى

2017.01.10 14:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 8 – قاڭتار، فرانسيانىڭ چاروللەس رايونىنىڭ ماڭى، ساقشىلار قاتىناس ۋاقيعاسى تۋىلعان ناق مايداندى تەكسەرۋدە. ءبىر ساياحات اۆتوبۋزى 8 – قاڭتار تاڭەرتەڭ فرانسيانىڭ ورتا بولەگىندە قاتىناس شىرعالاڭىنا ۇشىراپ، 4 ادام قازا بولعان، 20 نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت