بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدە قوپارىلىس تۋىلدى

2017.01.11 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 – قاڭتار، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋل، ساقشىلار قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايداننىڭ ماڭىنداعى ساقتىقتى كۇشەيتۋدە. شەتەل حابارلارىنا قاراعاندا، اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدە 10 – قاڭتار ەكى رەت قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن از دەگەندە 21 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت