بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ترامپ رەسەيدىڭ ا ق ش – قا عالامتور ارقىلى شابۋىل جاساعانىن مويىندادى

2017.01.12 14:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – قاڭتار، بەيجيڭ. ا ق ش كەزەكتى پرەزيدەنتى ترامپ 11 – قاڭتار كۇنى رەسەيدىڭ بىلتىر ا ق ش – تىڭ پرەزيدەنت سايلامى كەزىندە، ا ق ش دەموكراتيالىق پارتياسىنا عالامتور ارقىلى شابۋىل جاساعانىن مويىندادى. بۇدان بۇرىن ول ا ق ش اقپارات تاراۋلارىنىڭ بۇل كەسىمىن مويىنداماعان بولاتىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت