بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

يتاليانىڭ سولتۇستىگىندە اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 16 ادام قازا بولدى

2017.01.23 16:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 21 – قاڭتار، يتاليانىڭ سولتۇستىك بولەگىندەگى ۆەرونا قالاسىنىڭ ماڭىنداعى جوعارى قارقىندى تاس جولداعى قاتىناس شىرعالاڭىنا ۇشىراپ كۇيىپ كەتكەن اۆتوبوز. اسسوسيات اگەنتىگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، ۆەنگريالىق 14 جاستان 18 جاس ارالىعىنداعى 55 وقۋشى وتىرعان ءبىر اۆتوبوز 20 – قاڭتار ءتۇن جارىمىندا يتاليانىڭ سولتۇستىگىندەگى ۆەرونا قالاسىنىڭ ماڭىنداعى جوعارى قارقىندى تاس جولداعى كوپىردىڭ تىرەۋىنە سوعىلىپ ٶرت كەتكەن. اتالعان قاتىناس شىرعالاڭىندا قازىرگە دەيىن 16 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت