بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

جاپونياداعى جۇڭگولىقتار APA مەيمانسارايىنا قارسى ەرەۋىل وتكىزدى

2017.02.06 13:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: جاپونياداعى جۇڭگولىقتار 5 – اقپاندا توكيونىڭ شينجۋكۋ رايونىنداعى APA مەيمانسارايىنىڭ الدىنان ۇران جازبالارىن كوتەرىپ ءوتىپ بارادى. جاپونياداعى جۇڭگولىقتاردان جۇزگە جۋىق ادام سول كۇنى توكيودا APA مەيمانسارايىنىڭ ارەكەتىنە قارسىلىق ءبىلدىرۋ رەتىندە بەيبىت ەرەۋىل وتكىزدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىس ما پيڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت