بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

مالايزيانىڭ ساباح شتاتىندا تۋىلغان كەمە شىرعالاڭىنداعى تۇڭعىش توپتاعى قۇتقارىلعان ساياحاتشىلار ەلگە قايتارىلدى

2017.02.07 16:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – اقپان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 6 – اقپان، مالايزيانىڭ ساباح شتاتىنىڭ ورتالىعى كوتا كينابالۋ، جۇڭگونىڭ كوتا كينابالۋدا تۇراتىن باس كونسۋلى شىن پەيجيە (سولدان ورتاداعى) ساباح شتاتىنداعى سۋعا باتقان كەمە شىرعالاڭىنداعى تۇڭعىش توپتاعى قۇتقارىلعان ساياحاتشىلاردى ۇزاتىپ سالۋدا. جۇڭگونىڭ كوتا كينابالۋدا تۇراتىن باس كونسۋلى مالايزيا ساباح شتاتىنداعى سۋعا باتقان كەمە شىرعالاڭىنداعى تۇڭعىش توپتاعى قۇتقارىلعان 4 ادام مەن تۋىستارىن 6 – اقپان كۇنى ەلگە قايتارعانىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت