بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

سيريانىڭ سولتۇستىگىندە تۋىلعان ۋلى گاز شابۋىلىندا 107 ادامدا تۇنشىعۋ بەلگىلەرى بايقالدى

2018.11.26 14:27     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 11 – ايدىڭ 25 – كۇنى، داماسكى. (ءتىلشى: جىڭ يحان، ۋاڭ جيان) سيريا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 11 – ايدىڭ 25 - كۇنى جاريالاعان حابارىنا قاراعاندا، 11 – ايدىڭ 24 – كۇنى كەشتە سيريانىڭ سولتۇستىگىندەگى الەپپو قالاسىندا تۋىلعان ۋلى گاز شابۋىلى وقيعاسىندا قازىرگە دەيىن جاي بۇقارادان 107 ادامدا تۇنشىعۋ بەلگىلەرى بايقالعان.


 سيريا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنەن سيتات كەلتىرە حابارلاۋىنشا، وقيعا تۋىلعاننان كەيىن جارالانعاندار سول ماڭداعى ەمحانالارعا ۇزدىكسىز جەتكىزىلىپ ەمدەلگەن، قازىرگە دەيىن 107 ادامدا تۇرلىشە دەڭگەيدە تۇنشىعۋ بەلگىلەرى بايقالعان، ءىشىنارا ناۋقاستار اۋىر ناۋقاستاردى باقىلاپ- تەكسەرۋ بولمەسىندە ەمدەلگەن.


 الەپپو دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەسىنىڭ باستىعى زياد تاحانىڭ ايتۋىنشا، قوپارىلىس تۋدىرعان وق – ءدارىنىڭ قۇرامىندا ۋلى گاز بار بولىپ، «جارالانعانداردىڭ ناۋقاس بەلگىلەرىنەن قاراعاندا، شابۋىل بارىسىندا حلور گازى پايدالانىلعان بولۋى مۇمكىن».


 سيريا اقپارات قۇرالدارىنىڭ 11 – ايدىڭ 24 – كۇنى حابارلاۋىنشا، سيريانىڭ ۇكىمەتكە قارسى قارۋلى كۇشتەرى سول كۇنى كەشتە قۇرامىندا ۋلى گاز بار زىمىران وقتارىمەن الەپپوداعى تۇرعىندار رايونىنا جانە مالىلەرگە شابۋىلداعان، وسىنىڭ كەسىرىنەن ايەلدەر مەن بالالاردى قامتىعان كوپتەگەن جاي بۇقارادا تۇنشىعۋ بەلگىلەرى بايقالعان. وقيعا تۋىلعاننان كەيىن سيريانىڭ ۇكىمەت ارمياسى ۇكىمەتكە قارسى قارۋلى كۇشتەردىڭ وق اتقان جەرىنە قايتارما سوققى بەرگەن.


 قازىرگە دەيىن ۇكىمەتكە قارسى ەشقانداي قارۋلى ۇيىم بۇل رەتكى شابۋىل وقيعاسى جونىندە جاۋاپ قاتپاعان.


 2016 – جىلى 12 – ايدا سيريانىڭ ۇكىمەت ارمياسى الەپپو ولكەسىنىڭ ورتالىعى الەپپو قالاسىن قايتارىپ العان، الايدا قازىر ۇكىمەتكە قارسى قارۋلى كۇشتەر الەپپو ولكەسىنىڭ باتىس سولتۇستىك بولەگى مەن سولتۇستىك بولەگىن ءالى دە مەڭگەرىپ وتىر، ەكى جاق ارا – تۇرا اتىسىپ قالادى.


 سيريا داعدارىسى تۋىلعاننان بەرى، سيريا ۇكىمەتى مەن ۇكىمەتكە قارسى قارۋلى توپ حيميالىق قارۋ قولداندى دەگەن سەبەپپەن ءبىر – ءبىرىن تالاي رەت جازعىرعان بولاتىن. سيريا ۇكىمەتى سيريا جاقتا حيميالىق قارۋ جوق ەكەنىن تالاي رەت ايتقان. بيىل 4 – ايدىڭ 7 – كۇنى سيريانىڭ استاناسى داماسكىدەگى شىعىس گۋتا رايونى دۋما قالاشىعى «حيميالىق قارمەن شابۋىلداۋ» وقيعاسى تۋىلدى دەگەن مالىمەت بەرگەن. كەيبىر اقپاراتتاردا: وقيعا بارىسىندا حلور گازى پايدالانىلعان، — دەلىنگەن. سيريا ۇكىمەتى «حيميالىق قارۋ قولداندى» دەگەن جازعىرۋدى مۇلدە مويىنداماي، قاتىستى اقپاراتتاردى «ۇكىمەتكە قارسى قارۋلى توپتى قولدايتىن اقپارات قۇرالدارى ويدان قيىستىرعان جالعان حابار» دەگەن بولاتىن.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار