بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

«مىسىق ايۋ مەن كەنگۋرۋ 2019» اتىنداعى جۇڭگو مەن اۆستراليا قۇرلىق ارمياسىنىڭ بىرلەسكەن جاتتىعۋى باستالدى

2019.10.11 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – ايدىڭ 11 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 – ايدىڭ 10 – كۇنى جۇڭگو مەن اۆستراليا قۇرلىق ارمياسىنىڭ بىرلەسپە جاتتىعۋىنىڭ اشىلۋ سالتى قۇرلىق ارمياسى 74 – توبى بەلگىلى لۇيدىڭ بىرلەسپە جاتتىعۋ بازاسىندا وتكىزىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت