بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش ب م ۇ – نا كەلەسى جىلى 7 – ايدا دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان شەگىنىپ شىعاتىنىن ۇقتىردى

2020.07.08 14:42     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 7 – ايدىڭ 7 – كۇنى، ب م ۇ (ءتىلشى: ۋاڭ جيانگاڭ) ب م ۇ باس حاتشىسىنىڭ مالىمدەمەشىسى دۋياركتىڭ 7 – ايدىڭ 7 – كۇنى ايتۋىنشا، ا ق ش 7 – ايدىڭ 6 – كۇنى ب م ۇ باس حاتشىسى گۋتەرەسكە كەلەسى جىلى 7 – ايدا دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان شەگىنىپ شىعاتىنىن ۇقتىرعان.

 دۋياركتىڭ سول كۇنى حات ارقىلى اقپارات قۇرالدارىنا راستاۋىنشا، ا ق ش 7 – ايدىڭ 6 – كۇنى گۋتەرەسكە 2021 – جىلى 7 – ايدىڭ 6 – كۇنى دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان شەگىنىپ شىعاتىنىن رەسمي ۇقتىرعان. گۋتەرەس قازىر دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان ا ق ش – نىڭ اتالعان ۇيىمنان شەگىنىپ شىعۋعا قاجەتتى بارلىق شارتتاردى ازىرلەگەن – ازىرلەمەگەنىن سۇراستىرۋدا.

 دۋيارك بىلاي دەگەن: ا ق ش 1948 – جىلى 6 – ايدىڭ 21 – كۇنىنەن بەرى «دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ۇيىمدىق زاڭى» جونىندە شارت جاساۋشى ەلدەردىڭ ءبىرى بولىپ كەلەدى. ا ق ش دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنا كىرگەن كەزدە بەلگىلەنگەن شارت بويىنشا، ا ق ش دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان رەسمي شەگىنىپ شىعۋدان ءبىر جىل بۇرىن ءوتىنىش بەرۋى كەرەك ءارى قاتىستى قازىنالىق مىندەتتەرىن تولىق ورىنداعان بولۋى كەرەك.

 ا ق ش كەڭەستىك پالاتاسى ديپلوماتيالىق قارىم – قاتىناس كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، دەموكراتتار پارتياسىنىڭ پارلامەنت مۇشەسى روبەرت مەنەندەزدىڭ 6 – ايدىڭ 7 – كۇنى ايتۋىنشا، زۇڭتۇڭ ترامپ پارلامەنتكە ا ق ش – نىڭ دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان شەگىنىپ شىعاتىنىن رەسمي ۇقتىرعان. مەنەندەز بىلاي دەگەن: بۇل شارا ا ق ش حالقىنىڭ ءومىرىن قورعاي المايدى، ا ق ش – نىڭ مۇددەسىن دە قورعاي المايدى، تەك ا ق ش حالقىن ىندەتتىڭ قۇيىنا باتىرىپ، ا ق ش – ىن وقشاۋ قالدىرادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار