بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

شىعىس سولتۇستىكتە قالىڭ قار جاۋىپ بوران سوعىپ، تەمپەراتۋرا تومەندەيدى

2018.02.28 14:21     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 28 – اقپان، بەيجيڭ. ورتالىق اۋا رايى ستانسياسىنىڭ مەجەلەۋىنە قاراعاندا، كەلەسى 3 كۇندە ىشكى موڭعۇلدىڭ شىعىس بولەگى، حەيلۇڭجياڭ، جيلين، لياۋنيڭ ولكەسىنىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگىندە 28 – اقپاندا قالىڭ قار جاۋادى؛ شينجياڭنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك بولەگىندە قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىك جەرلەردە قالىڭ قار جاۋادى. 28 – اقپاننان 1 – ناۋرىزعا دەيىن، سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنان، چاڭجياڭ وزەنى جانە سولتۇستىك رايونداردا 4 ــ 6 بال قيىس سولتۇستىك جەلى، 7 بال قۇيىن سوعادى؛ ىشكى موڭعۇلدىڭ ورتا شىعىس بولەگى، شىعىس سولتۇستىك، حۋاڭحۋايرايونىنىڭ شىعىس بولەگى قاتارلى جەرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 4 ــ 8 گرادۋس تومەندەسە، ءىشىنارا جەرلەردە 10 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار