بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل – قىستاق مينيسترلىگى: بيىل جازعى استىقتان مول ءونىم الۋىمىز مۇمكىن

2018.06.07 15:34     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 6 – ماۋسىم، بەيجيڭ (ۋاڭ زىحوۋ). ءتىلشىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل – قىستاق مينيسترلىگىنەن ۇعىسۋىنشا، 6 – ماۋسىمعا دەيىن جازعى استىق داقىلىنىڭ جارىمى جينالىپ بولعان. اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل – قىستاق مينيسترلىگىنىڭ ەگىنشىلىك جاعدايىن تەكسەرۋىنە جانە مامانداردىڭ ناقتى تەكسەرۋىنە نەگىزدەلگەندە، بيىل جازعى استىقتان مول ءونىم الىنباق ەكەن. جازعى استىق داقىلى باستىسى ءبيداي بولعان، جازعى استىقتان مول ءونىم الۋ ىشەر استىقپەن قامداۋدىڭ مۇلدەم حاۋىپسىز بولۋىنا نەگىز قالاعان.


 ورتالىقتىڭ استىققا جانە اۋىل شارۋاشىلىق وندىرىسىنە ايرىقشا ءمان بەرۋىنىڭ ىقپالىنان جانە جەر – جەردەگى ءار دارەجەلى اۋىل شارۋاشىلىق تاراۋلارىنىڭ ورتالىقتىڭ ورنالاستىرۋلارىن باتىلدىقپەن دايەكتىلەندىرىپ، تەبىندى نىعايتىپ، شارالاردى قاتاڭداتىپ، استىق ءوندىرىسىن ورنىقتىرۋىنان جانە ساپالىلاندىرۋىنان بيىلعى جازعى استىق جاعدايى جاقسارعان. ءبىر جاعىنان، ساياساتپەن جەتەكشىلىك ەتۋدىڭ رولى كورنەكتى بولعان. ەندى ءبىر جاعىنان، عىلىم – تەحنيكانىڭ دەمەۋ رولى نىعايعان. بۇدان تىس، نەگىزگى ءوندىرىس رايونىنىڭ اڭىس ەتۋىنشە، بيىل ءبيدايدىڭ جەتىلۋ مەزگىلىندە جارىق، تەمپەراتۋرا، سۋ شارت – جاعدايى ءبىرشاما جاقسى بولعان، بۇل ءبيدايدان مول ءونىم الۋعا شارت ازىرلەگەن.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى تاڭ ۋەيحۇڭ،