بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

باتىستىڭ گازىن شىعىسقا جەتكىزۋگە دەم بەرەدى

ەلىمىزدىڭ قۇرلىقتاعى ەڭ تەرەڭ تابيعي گاز قۇدىعى وندىرىسكە قوسىلدى

2018.06.21 14:05     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى، 20 – ماۋسىم، ءۇرىمجى (ارداق) ءتىلشىنىڭ جۇڭگو مۇناي – تابيعي گاز سەرىكتەستىگى تارىم مۇناي الابىنان ۇعىسۋىنشا، ەلىمىزدىڭ قۇرلىقتاعى تەرەڭدىگى 8000 مەتردەن اساتىن تۇڭعىش تابيعي گاز قۇدىعى ــ قاراسۋ 902 – تەرەڭ قۇدىعى جۋىردا وندىرىسكە قوسىلدى، كۇنىنە وندىرەتىن تابيعي گاز مولشەرى 400 مىڭ تەكشە مەترگە جەتىپ، باتىستىڭ گازىن شىعىسقا جەتكىزۋ ينجەنەرياسىنا جاڭادان ءبىر تابيعي گاز قاينارى قوسىلدى.


 ۇعىسۋعا قاراعاندا، شينجياڭنىڭ باي اۋدانىنداعى قاراسۋ 902 – تەرەڭ قۇدىعىنىڭ تەرەڭدىگى 8038 مەترگە جەتەدى، ونىڭ تەرەڭدىگى چومالاڭما شىڭىنىڭ بيىكتىگىمەن ۇقساس. بۇل قۇدىقتىڭ وندىرىسكە قوسىلۋى تارىم مۇناي الابىنداعى 30 ميلليارد تەكشە مەترلىك تابيعي گاز الابىن قۇرۋ مەن ەلىمىزدىڭ ەنەرگيالىق حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتۋ جاعىندا زور ماڭىزعا يە. تارىم ويپاتىنداعى تارىم مۇناي الابى دۇنيە جۇزىندەگى مۇناي مەن تابيعي گازدى بارلاۋ – اشۋ قيىندىعى ەڭ جوعارى وڭىرلەردىڭ ءبىرى ەسەپتەلەدى.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار