بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

گۋاڭشي مەملەكەت بويىنشا ۇلتتىق رايوندارداعى ايەلدەر مەن بالالار دەنساۋلىعى جاعىندا ۇلگى كورسەتۋ رايونىن قۇرادى

2019.04.03 14:58     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق گازەتى، 4 – ايدىڭ 2 – كۇنى، بەيجيڭ (ءتىلشى: پاڭ گىپيڭ) گۋاڭشي دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ 4 – ايدىڭ 2 – كۇنى اقپار جاريالاۋ جيىنىن اشىپ تانسىتىرۋىنشا، گۋاڭشي مەن مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سالاماتتىق كوميتەتى مەملەكەت بويىنشا ۇلتتىق رايوندارداعى ايەلدەر مەن بالالار دەنساۋلىعى جاعىندا ۇلگى كورسەتۋ رايونىن بىرگە قۇرىپ، از ۇلت رايوندارىنداعى ايەلدەر مەن بالالاردىڭ دەنساۋلىعى جاعىنداعى كەلەلى ماسەلەلەردى اناعۇرلىم ويداعىداي شەشەدى.


 تانىستىرۋعا قاراعاندا، 219 – جىلى 2 – ايدا گۋاڭشي جۋاڭزۋ اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى مەن مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سالاماتتىق كوميتەتى «مەملەكەت بويىنشا ۇلتتىق رايوندارداعى ايەلدەر مەن بالالاردىڭ دەنساۋلىعى جاعىنداعى ۇلگى كورسەتۋ رايونىن قۇرۋ جونىندەگى كەلىسىمگە» قول قويعان. مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ جەتەكشىلىگىندە، الدا گۋاڭشي انا مەن بالانىڭ حاۋىپسىزدىگى جاعىندا ۇلگى كورسەتۋ ينجەنەرياسىن، بالالاردىڭ سالاماتتىعى جاعىندا ۇلگى كورسەتۋ ينجەنەرياسىن، تۋما كەمىستىكتەن ساقتانۋدا ۇلگى كورسەتۋ ينجەنەرياسىن، ينتەرنەت + ايەلدەر مەن بالالار اقاۋسىزدىعىندا ۇلگى كورسەتۋ ينجەنەرياسىن اتقارادى، سونىمەن بىرگە، ايەلدەر مەن بالالاردىڭ اقاۋسىزدىعى جاعىنداعى قىزمەتتەردى ورىستەتۋ مەحانيزمى رەفورماسى جونىندە بىرگە ىزدەنىس جاساپ، گۋاڭشيدىڭ ايەلدەر مەن بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا قىزمەت وتەۋ ورەسىن اناعۇرلىم جوعارىلاتادى.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار