بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

يمپورت ەتىلگەن ءدارى – دارمەكتەن الاتىن باجى ۇستەمەلەنە مە؟ كەدەن باجىسى قاباتتاپ ۇستەمەلەنە مە؟ ابىرجىماڭىز، ءبارى دە وسەك – اياڭ

2019.05.23 14:59     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 5 – ايدىڭ 23 – كۇنى، بەيجيڭ. (ءتىلشى: ليۋ حۇڭشيا، شىن چىڭ) 6 – ايدىڭ 1 – كۇنى ساعات نولدەن باستاپ، ەلىمىز ا ق ش – تىڭ ءبىر ءبولىم تاۋارلارىنان الاتىن كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ مولشەرىن جوعارىلاتادى، وسى كۇننىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى، ءبىر ءبولىم كاسىپورىندار مەن جۇرتشىلىق كۇدىكتەندى جانە ۋايىمدادى، ەلىمىز ا ق ش – تىڭ شامامەن 60 ميلليارد ا ق ش دوللارىندىق تاۋارىنان الىناتىن كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋگە قاتىستى 3 ۇقتىرۋىن جاريالادى، كەدەن باجىسى قاباتتاپ ۇستەمەلەنە مە؟ قاۋەسەتكە قاراعاندا، ا ق ش – تان يمپورت ەتەتىن ءدارى – دارمەكتەر دە باجى ۇستەمەلەۋ تىزىمدىگىندە ەكەن، بۇل يمپورت ەتەتىن ءدارى – دارمەكتەردىڭ باعاسىنىڭ قىمباتتايتىنىن كورسەتە مە؟ شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ كەدەندىك باجى ەرەجەسى كوميتەتى كەڭسەسىنەن كەڭەس سۇراۋ ارقىلى تۇراقتاندىرۋىنشا: كەدەن باجىسى قاباتتاپ ۇستەمەلەنبەيدى، ءدارى – دارمەكتەرگە كەدەن باجىسى ۇستەمەلەنبەيدى.

 5 – ايدىڭ 10 – كۇنى ا ق ش جاق جۇڭگونىڭ ا ق ش – قا ەكسپورت ەتەتىن 200 ميلليارد ا ق ش دوللارىندىق تاۋارىنان %25تىك ۇستەمە كەدەن باجىسىن الۋدى رەسمي جاريالادى. وسىعان قارىمجى رەتىندە مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ كەدەندىك باجى ەرەجەسى كوميتەتى 5 – ايدىڭ 13 – كۇنى ۇقتىرۋ جاريالاپ، 2019 – جىلى 6 – ايدىڭ 1 – كۇنى ساعات نولدەن باستاپ، كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ اتقارىلعان 60 ميلليارد ا ق ش دوللارىندىق ا ق ش تاۋارىنىڭ ءبىر ءبولىمىنىڭ كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ مولشەرىن ارتتىرۋدى، جەكە – جەكە %25، %20 جانە %10تىك ۇستەمە كەدەن باجىسىن الۋدى جاريالادى.

 وسىنىڭ الدىندا، ا ق ش – تىڭ جۇڭگونىڭ ا ق ش – قا يمپورت ەتەتىن 200 ميلليارد ا ق ش دوللارىندىق تاۋارىنا كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ اڭگىر تاياعىن ويناتقانىنا قارىمجى رەتىندە، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ كەدەندىك باجى ەرەجەسى كوميتەتى ىلگەرىندى – كەيىندى 2018 – جىلى 8 – ايدىڭ 3 – كۇنى جانە 2018 – جىلى 9 – ايدىڭ 18 – كۇنى كەدەندىك باجى جونىندە ەكى ۇقتىرۋىن جاريالاعان.

 ءتىلشىنىڭ ۇعىسۋىنشا، ا ق ش – تىڭ شامامەن 60 ميلليارد ا ق ش دوللارىندىق تاۋارىنان ۇستەمە كەدەن باجىسىن الۋ ءىسى جونىندە كاسىپورىندار ەڭ جاڭا ۇقتىرۋعا، ياكي، 5 – ايدىڭ 13 – كۇنى جاريالانعان ۇقتىرۋعا نەگىزدەلسە بولعانى، باجىنى قاباتتاپ ۇستەمەلەۋدەن الاڭداۋ قاجەتسىز.

 ايتا كەتۋگە تاتيتىنى، 5 – ايدىڭ 13 – كۇنى جاريالانعان ۇقتىرۋدىڭ 4 – قوسىمشا قۇجاتىندا تىزىلگەن 595 ءتۇرلى تاۋاردى الدىڭعى ەكى رەتكى ۇقتىرۋداعى تىزىمدىكپەن سالىستىرعاندا 67 ءتۇرلى تاۋار تىزىمدىكتەن شىعارىلعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، اۆتوموبيل جانە ونىڭ بولشەكتەرى بۇل رەت كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ كولەمىنە ەنگىزىلمەگەن. اۆتوموبيل مەن ونىڭ بولشەكتەرىنە قاتىستى 67 ءتۇرلى ونىمدى كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ تىزىمدىگىنەن الىپ تاستاۋ ەڭ جاڭا ۇقتىرۋدا عانا جاسالعان شەشىم ەمەس.

 2018 – جىلى 12 – ايدىڭ 14 – كۇنى جاريالانعان ۇقتىرۋدا بۇل جايلى قاتىستى بەلگىلەمەلەر بار، مەرزىم شەگى بيىل 1 – ايدىڭ 1 – كۇنىنەن 3 – ايدىڭ 31 – كۇنىنە دەيىن. مەرزىمى جەتكەن كۇنى مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ كەدەندىك باجى ەرەجەسى كوميتەتى تاعى دا ۇقتىرۋ جاريالاپ، بۇل شەكتى مەرزىمدى تاعى دا ۇزارتقان. بىلايشا ايتقاندا، اۆتوموبيل مەن ونىڭ بولشەكتەرىنە قاتىستى كاسىپ سالاسىنىڭ قازىرشە كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋدەن الاڭداۋىنىڭ قاجەتى جوق.

 ينتەرنەتتەگى ا ق ش – تان يمپورت ەتەتىن ءدارى – دارمەكتەر ۇستەمە باجى الۋ تىزىمدىگىندە ەكەن، باعاسى قىمباتتايدى ەكەن دەگەن داقپىرت جونىندە، ءتىلشىنىڭ ۇعىسۋىنشا، مۇنداي سوزدەر «سەنىمسىز».

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، ەل ىشىندەگى ناۋقاستاردىڭ ءدارى – دارمەك پايدالانۋىنا ىقپال ەتپەۋ، ناۋقاستاردىڭ اۋىرتپالىعىن ارتتىرماۋ ءۇشىن، ا ق ش – قا قارسى شارالاردى بەلگىلەگەن كەزدە، قاتىستى تاراۋلار ناۋقاستى ەمدەۋ، ناۋقاستىڭ الدىن الۋ ءدارى – دارمەكتەرىن تۇگەل بۇل تىزىمدىككە ەنگىزبەگەن. اتاپ ايتقاندا، ا ق ش – تان يمپورت ەتەتىن ءدارى – دارمەكتەردەن ۇستەمە كەدەن باجىسى الىنبايدى. ۇستەمە كەدەن باجىسىن الماۋدان سىرت، ەلىمىز باسىم كوپ ءبولىم ءدارى – دارمەكتەردەن مۇلدە كەدەن باجىسىن المايدى. سوندىقتان، ناۋقاستار مەن ولاردىڭ وتباسىنداعىلار بۇل ىستەن الاڭداماعانى ءجون.

 ءدارى – دارمەكتەردەن ۇستەمە كەدەن باجىسى الىنبايدى ەكەن، ەندەشە، ەمدەۋ اسپاپتارىنىڭ جايى قالاي؟ ۇعىسۋعا قاراعاندا، حالىق تۇرمىسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويۋ پرينسيپى بويىنشا، ەلىمىز جۇرەك سوقتىرعىش، تىرەۋ، ەستىگىش، جاساندى بۋىن قاتارلى ادام دەنەسىنە كوشىرىلەتىن اسپاپتاردىڭ بارلىعىنان ۇستەمە كەدەن باجىسى الىنبايدى، ۇستەمە كەدەن باجىسىن الۋ تىزىمدىگىنە ەنگىزىلگەن باسقا ەمدەۋ اسپاپتارىنىڭ كوپ بولىمىنەن تەك %5تىك ۇستەمە باجى الىنادى، %20 جانە %25تىك كەدەن باجىسى الىناتىنداردىڭ سانى وتە از، بۇل اسپاپتار: ەمحانادا ىستەتىلەتىن يادرولىق ماگنيتتىك رەزونانس اسپابى، رەنتىگەندە تەكسەرۋ جابدىعى قاتارلىلار، يمپورت ەتۋدە ورنىن باساتىن ونىمدەردىڭ كوپ بولۋىنا بايلانىستى بۇل ونىمدەردەن باجى الۋدىڭ ءونىمنىڭ باعاسىنا ىقپالى وتە زور بولمايدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار