بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

لياۋنيڭ كاييۋاندا تۋىلعان قۇيىن اپاتىندا مەجەمەن 890 ميلليون يۋان ەكونوميكالىق شىعىن شىقتى

2019.07.05 16:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

     

  7 – ايدىڭ 3 – كۇنى تۇستەن كەيىن ساعات 5تەن 15 مينۋت اينالاسىندا، لياۋنيڭ ولكەسى تيەليڭ كاييۋان قالاسىندا كەنەتتەن قۇيىن سوقتى. 7 – ايدىڭ 4 – كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 7دەن 40 مينۋت وتكەندە، لياۋنيڭ ولكەلىك پارتكوم شۋجيىنىڭ ورىنباسارى، ولكە باستىعى تاڭ يجۇن ولكەگە توتە قاراستى قاتىستى تاراۋلاردىڭ جاۋاپتىلارىن باستاپ، اپات تۋىلعان جەرگە بارىپ، اپاتقا ۇشىراعان باقشا رايونىنداعى كاسىپورىندار مەن تۇرعىندار اۋماعىندا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، اپاتقا ۇشىراعان جۇرتشىلىقتان حال سۇرادى، جارالانىپ ەمحانادا ەمدەلىپ جاتقانداردىڭ كوڭىلىن سۇرادى، سوڭىنان اپاتتان قۇتقارۋعا قاتىستى ناق مايدان جيىنىن اشىپ، حاۋىپتەن اراشالاپ، اپاتتان قۇتقارۋعا جەتەكشىلىك ەتتى، اپاتتان كەيىنگى قايتا گۇلدەندىرۋ قىزمەتىنە ورنالاستىرۋ جاسادى.

  تاڭ يجۇن ورتاعا قويعان «ءبىر ادامدى دا قاعىس قالدىرماۋ» تالابىنا ساي، تيەليڭ قالاسى قوعام حاۋىپسىزدىگى، ءورت ءوشىرۋ، ەمدەۋ، حالىق ىستەرى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەلەكتر قۋاتى قاتارلى تاراۋلاردى جالعاستى ۇيىمداستىرىپ، ناق مايداندى رەتكە سالۋ جانە ىزدەستىرۋ – قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتتى ءارى شىنياڭ قالاسىنان تىرشىلىكتى تەكسەرۋ اسپابى قاتارلى وزىق اسپاپتاردى ەنگىزىپ، ىزدەۋ – قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتتى. قازىرگە دەيىن، مىڭعا جۋىق ادامدى ۇيىمداستىرىپ 6 رەت كەڭ كولەمدە ىزدەۋ – قۇتقارۋ ارەكەتىن ورىستەتتى، جاڭادان بايقالعان قازا بولعان، جارالانعان ادامدار جوق.

  قازىر، لياۋنيڭ ولكەلىك قازىنا بولگەن 50 ميلليون يۋان قاراجات جەرگىلىكتى ورىنعا بەرىلدى، تيەليڭ قالالىق قازىنا وسىمەن بىرگە 10 ميلليون يۋان ءبولدى، اپاتتان كەيىن قايتا كوركەيتۋ قىزمەتى دەرەۋ ورىستەتىلدى. ايتۋعا تاتيتىنى، تيەليڭ قالاسىنداعى قالاعا توتە قاراستى تاراۋلار، اۋدان (قالا)، رايوندار، سونداي – اق، ءىشىنارا كاسىپورىندار مەن قالىڭ ورگان كادرلارى كومەك قولدارىن سوزدى، وسى ايدىڭ 4 – كۇنى ساعات 16عا دەيىن، ءارقايسى جاقتار 20 ميلليون يۋانعا جۋىق جىلۋ اتادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت