بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

31 ولكە، اۆتونوميالى رايون، توتە قاراستى قالادا جاڭادان قوسىلعان ناۋقاستار 54 ادام بولدى، جىجياڭنىڭ وزىنەن بايقالعان ناۋقاس ءبىر ادام

2020.03.27 18:17     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 3 - ايدىڭ 27 - كۇنى، بەيجيڭ. مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ - سالاماتتىق كوميتەتى توراپ بەكەتىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، 3 – ايدىڭ 26 – كۇنى ساعات نولدەن 24 كە دەيىن 31 ولكە، اۆتونوميالى رايون، توتە قاراستى قالاداعى جانە شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىنداعى جاڭادان قوسىلعان دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاستاردىڭ سانى 55 بولعان، مۇنىڭ ىشىندە شەكارا سىرتىنان كىرگەن ناۋقاستار 54، ىشكى جاقتان بايقالعان ناۋقاس ءبىر ادام (جىجياڭدا) بولعان؛ جاڭادان قازا بولعان ناۋقاس 5 ادام (حۋبەيدە 5 ادام)؛ جاڭادان قوسىلعان كۇدىكتى ناۋقاستار 49 ادام بولعان.

 سول كۇنى جاڭادان ساۋىعىپ ەمحانادان شىققان ناۋقاستار 537 ادام بولعان، ناۋقاستارمەن ءجيى ارالاسقان 837 ادام باقىلاۋدان شىعارىلعان، سالماقتى ناۋقاستار 201 ادامعا ازايعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار