بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

اپاتقا ۇشىراعان رايونداردىڭ تاسقىنعا قارسى اتتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋىن قولدادى

ورتالىقتىڭ ءبىر ميلليارد 700 ميلليون يۋاننان استام كومەك قارجىسى بوساتىلدى (تاسقىننان ساقتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋعا بارىنشا كۇش سالايىق)

90 مىڭ دانادان استام اپاتتان قۇتقارۋ زاتتارى جىبەرىلدى

2020.07.16 17:16     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 «حالىق گازەتى»، 7 - ايدىڭ 15 - كۇنى، بەيجيڭ. مەملەكەتتىك تاسقىننان ساقتانۋ، قۋاڭشىلىققا قارسى اتتانۋ باس قولباسشىلىق شتابى كەڭسەسى، شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋدى باسقارۋ مينيسترلىگى 7 - ايدىڭ 15 - كۇنى سۋ يگىلىگى، اۋا رايى قاتارلى تاراۋلارمەن ءۇرتىس كەڭەسىپ، جاۋىن - شاشىن، تاسقىن جاعدايىنا ىشكەرىلەي تالداۋ، تۇجىرىم جاسادى، قازىرگى تاسقىننان ساقتانۋ، تاسقىنعا قارسى اتتانۋ قىزمەتىن ورنالاستىردى. تاسقىن مەزگىلىنەن بەرى شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋدى باسقارۋ مينيسترلىگى قازىنا مينيسترلىگىمەن اقىلداسىپ ورتالىقتىڭ ءبىر ميلليارد 755 ميلليون يۋان كومەك قاراجاتىن بوساتتى، مەملەكەتتىك استىق جانە زات زاپاسى مەكەمەسىمەن بىرگە ورتالىقتىڭ 93 مىڭ دانا اپاتتان قۇتقارۋ بۇيىمىن جىبەردى، بۇلار اپاتقا ۇشىراعان رايونداردىڭ تاسقىنعا قارسى اتتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىنە جۇمسالادى.

 تانىستىرۋعا قاراعاندا، 7 - ايدىڭ 15 - كۇنى ساعات 14 تە چاڭجياڭ وزەنىنىڭ ورتا، تومەنگى اعارىنداعى نەگىزگى اعىس باقىلاناتىن داتۇڭ وزەن بولەگى مەن ەكى كولدىڭ سۋ دەڭگەيى ساقتىق سىزىعىنان 2.63 – 0.09 مەتر جوعارىلاعان؛ تايحۋ كولىنىڭ ورتاشا سۋ دەڭگەيى 4.49 مەتر بولىپ، ساقتىق سىزىعىنان 0.69 مەتر جوعارىلاعان، ماڭايداعى وزەن تورابى رايونىنداعى 42 پۋنكتتە سۋ دەڭگەيى ساقتىق سىزىعىنان 0.03 - 0.81 مەتر جوعارىلاعان. مەجەمەن 7 - ايدىڭ 15 - كۇنىنەن 19 - كۇنىنە دەيىن چاڭجياڭ وزەنىنىڭ ورتا، تومەنگى اعارىندا ءبىرشاما كۇشتى نوسەر جاۋماق. مەملەكەتتىك تاسقىننان ساقتانۋ باس قولباسشىلىق شتابى جىبەرگەن مينيسترلىك دارەجەلى قىزمەت گرۋپپاسى تاسقىننان ساقتانۋ، تاسقىنعا قارسى اتتانۋ الدىڭعى شەبىنە ىشكەرىلەي بارىپ، جەرگىلىكتى ورىنداردىڭ تاسقىننان ساقتانۋ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋىنە ۇزدىكسىز جەتەكشىلىك ەتۋدە جانە كومەكتەسۋدە.

 مەجەمەن 7 - ايدىڭ 15 - 16 - كۇندەرى چاڭجياڭ، حۋايحى وزەندەرىنىڭ باتىس بولەگى، شىعىس سولتۇستىك بولەگى، باتىس وڭتۇستىك بولەگى جانە شانشيدىڭ وڭتۇستىك بولەگى، حۋبەيدىڭ شىعىس بولەگى جانە باتىس بولەگى قاتارلى جەرلەردە نوسەر جاۋادى. مەجەمەن الداعى 3 كۇندە چاڭجياڭ وزەنىنىڭ جوعارعى اعارىندا، حانجياڭ وزەنىنىڭ جوعارعى اعارىندا ءبىر رەت تاسقىن ءجۇرۋى مۇمكىن، چاڭجياڭ وزەنىنىڭ ورتا اعارىنداعى نەگىزگى اعارلاردا جانە دۇڭتيڭ كولىندە سۋ دەڭگەيى باياۋلاعاننان كەيىن قايتا ورلەيدى، تومەنگى اعارى مەن پوياڭ كولىنىڭ سۋ دەڭگەيى باسەڭدەۋ كۇيىن ساقتايدى؛ تايحۋ كولىنىڭ سۋ دەڭگەيى جوعارىلاپ، كەپىلدىك سۋ دەڭگەيىنەن اسىپ كەتۋى مۇمكىن؛ حۋايحى وزەنىنىڭ جوعارعى اعارىنداعى نەگىزگى اعىننىڭ سۋ دەڭگەيى جۋىقتايدى ءارى ساقتىق سىزىعىنان اسىپ كەتۋى مۇمكىن؛ حۋبەي، انحۇي، جياڭسۋ ولكەلەرىنىڭ وزەن (كول) جاعالاۋىندا سۋ دەڭگەيى ءالى دە جوعارى بولادى؛ نوسەر جاۋعان وڭىردەگى ءىشىنارا ورتا، شاعىن وزەندەردە تاسقىن ءجۇرۋى مۇمكىن. سۋ يگىلىگى مينيسترلىگى سۋ اپاتى جانە قۋاڭشىلىق اپاتىنان قورعانۋدىڭ 2 - دارەجەلى شۇعىل ۇندەۋىن ءۇرتىس جالعاستىرادى، چاڭجياڭ وزەنى سۋ قويمالارى شوعىرى مەن ورتا، تومەنگى اعارداعى توسپالار مەن قورعانىستاردى ءتۇيىندى تۇردە ويداعىداي يگەرىپ، عىلمي جولمەن ويداعىداي رەتتەۋ جاسايدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار