بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كەسكىن

تۇلپار مەكەنىندەگى ءدۇبىرلى تويدان كەسكىندى حابار (2)

2016.07.26 15:06  

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت