بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>وقۋ-اعارتۋ

شينجياڭدا مۇعالىمدىك قىزمەتكە قوعامنان 12640 ادام قابىلدانادى

2015.05.21 14:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 – مامىر، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ 20 - مامىردا اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ۇگىت ءبولىمى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شتات كەڭسەسى، اۆتونوميالى رايوندىق وقۋ – اعارتۋ مەڭگەرمەسى، اۆتونوميالى رايوندىق ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەڭگەرمەسى، اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەڭگەرمەسى قاتارلى ورىندار بىرلىكتە اشقان اقپار جاريالاۋ ماجىلىسىنەن ۇعىسۋىنشا، 2015 – جىلى اۆتونوميالى رايون بويىنشا مۇعالىمدىك قىزمەتكە 12640 ادام قوعامنان اشىق قابىلدانادى. مۇندا وقۋ الدىنداعى قوس ءتىلدى تاربيەگە ارنايى قابىلداناتىن مۇعالىم 3568 ادام، باستاۋىش مەكتەپتەردەگى قوس ءتىل وقۋ – اعارتۋىنا ارنايى قابىلداناتىن مۇعالىم سانى 4380 ادام، ورتالاۋداعى قوس – ءتىل وقۋ – اعارتۋىنا ارنايى قابىلداناتىن مۇعالىم سانى 821 ادام، جاي ورتا مەكتەپكە قابىلداناتىن مۇعالىم 3692 ادام، ەرەكشە وقۋ-اعارتۋ مەكتەپتەرىنە 179 مۇعالىم قابىلدانادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت