بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭنىڭ نانى مەملەكەت اتتاپ بازارعا شىعارىلدى

2021.02.07 15:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2- ايدىڭ 5 - كۇنى، قورعاس نان ٶندىرىسى باقشاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ٶندىرىس سەحىندا نان جابۋدا.

  كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا جۇڭگو مەن قازاقستاننىڭ شەكارا وتكەلىندەگى شينجياڭ قورعاس نان ٶندىرىس باقشاسىنىڭ ىشىندە قىزمەتكەرلەر قاربالاس وندىرىسپەن شۇعىلدانىپ، ٵر ءتۇرلى ەرەكشەلىكتەگى نانداردى ٶندىرىپ، بۇقارانىڭ داستارقانىن تۇرلەندىردى.

  2020 - جىلدان بەرى قاراي، جەرگىلىكتى ورىن شەكارا ەكسپورت - يمپورت ساۋدا وتكەلىنىڭ ارتىقشىلىعىن تولىق پايدالانىپ، شينجياڭنىڭ ٵر ءتۇرلى نان ونىمدەرى بايلىعىن ارقاۋ ەتىپ، ەرەكشە مانەرلەۋ، ونىمدى ساتۋ ءبىر تۇلعالاندىرىلعان ٶندىرىس باقشاسىن قۇرىپ شىقتى. ٶندىرىس باقشاسى جۇمىس باستاعاننان بەرى قازاقستان، قىرعىزستان قاتارلى جەرلەرگە 6 ميلليوننان ارتىق نان شىعاردى، ەل ىشىندەگى تەڭىز جاعالاۋى رايوندارىنا 2 ميلليوننان ارتىق نان ونىمدەرىن ساتىپ، 2000نان استام ادامدى كاسىپتەندىرىپ، كىرىسىن ارتتىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت