بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كوكتەم مەرەكەسىندە گۇل – بايشەشەك ءوتىمدى بولدى

2021.02.10 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2 – ايدىڭ 8 – كۇنى، شاندۇڭ ولكەسى چيڭداۋ قالاسىنىڭ قالا تۇرعىندارى لاۋشان رايونىنداعى گۇل – بايشەشەك بازارىندا گۇل ساتىپ الۋدا.

  كوكتەم مەرەكەسىنىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى، جەر – جەردەگى گۇل – بايشەشەك بازارلارى بارعان سايىن دۋماندى بولۋدا. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ حايبين فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت