بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مەرەكەنى شاتتىقپەن دۋماندى وتكىزۋ

2021.02.18 15:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2 – ايدىڭ 6 – كۇنى يۇنچىڭ قالاسىنىڭ كوشەلەرىندەگى كوكتەم مەرەكەسىنە ارنالعان رەڭدى شامدار جاعىلدى. شينحۋا تورابى (جين يۇيمين فوتوسى)

  كوكتەم مەرەكەسى كەلۋ بايلانىسىمەن، سانشي ولكەسى يۇنچىڭ قالاسى كوشە، باقشا، الاڭ قاتارلى ورىندارعا ءداستۇرلى ساراي شامدارىن، تۇمشالامالى شامداردى جانە وسىزامانعى LED رەڭدى شامدارىن ءىلىپ، شات – شادىمان مەرەكەلىك رايدى قالىپتاستىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت