بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 46 – كەزەكتى ءماجىلىسى اشىلدى

2021.02.23 16:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تۇركيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى شاۋىشوعلۋ ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 46 – كەزەكتى ءماجىلىسىنىڭ جوعارى دارەجەلىلەر ماجىلىسىندە ءسوز سويلەگەن كەزدەگى ەكراننان 2– ايدىڭ 22 – كۇنى بەلگيانىڭ برۋسسەل قالاسىندا تۇسىرىلگەن سۋرەت (سۋرەتتىڭ ارتىنداعى كورىنىس ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسى تورابىنىڭ كورىنىسى).

  سول كۇنى ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 46 – كەزەكتى ءماجىلىسى شۆەتساريانىڭ جەنەۆا قالاسىندا اشىلدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ چىڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت