بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭ موڭعۇلكۇرە: اۋىل - قالاشىق ەمحانالارىنىڭ دامۋىن جەدەلدەتىپ، بۇقارانىڭ دەنساۋلىعىن قورعادى

2021.03.10 16:09     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 جۋىرداعى جىلداردان بەرى، موڭعۇلكۇرە اۋدانى ەمدەۋ ارقىلى حالىققا تيىمدىلىك جاساۋ ينجەنەرياسىن جەدەلدەتىپ، اۋدان، اۋىل دارەجەلى ەمدەۋ قاينارىن زور دارەجەدە كەمەلدەندىرىپ، قالا - قالاشىق ەمدەۋ دەنساۋلىق ساقتاۋعا قىزمەت وتەۋ جۇيەسىن قۇرىپ، بۇكىل اۋداننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرىن تەز قارقىنمەن دامىتىپ، ءار ۇلت بۇقاراسى ءۇشىن «جاي اۋرۋدى قىستاقتا ەمدەتۋ، ۇنەمى كەزدەسەتىن اۋرۋلاردى اۋىلدا ەمدەتۋ، اۋىر ناۋقاستى اۋداندا ەمدەتۋدى» ىسكە اسىردى.

 اقدالا قالاشىعى سەنترلى ەمحاناسىنىڭ قىستاق شيپاگەرى جازىلقان بولاتبەك ۇلى وتباسىلاردى ارالاپ، ناۋقاستاردى تەكسەرگەندە: «اپاي، سالەمەتسىز بە، ءدارىڭىزدى ءىشتىڭىز بە، دەنساۋلىعىڭىز قالاي؟ مەن قازىر ءسىزدىڭ قان قىسىمىن، قانداعى قانت قۇرامىنىڭ مولشەرىن ولشەپ بەرەيىن»، — دەدى. قىستاق تۇرعىنى ما يان جوعارى قان قىسىمى مەن قانداعى قانت قۇرامى جوعارىلاۋ ناۋقاسىنا شالدىققان بولاتىن، جاسى دا ۇلعايىپ قالعاندىقتان، ءجۇرىس - تۇرىسى قولايسىز بولىپ، ءدارى - دارمەكتەردى ساتىپ الۋى ىڭعايسىز ەدى، وتباسىلىق توقتامدى دارىگەر شاراسى اتقارىلىپ، اقدالا قالاشىعى سەنترلى ەمحاناسى ونىمەن وتباسىلىق دارىگەر قىزمەت وتەۋىنە قول قويىسقان سوڭ، وتباسىلىق توقتامدى دارىگەر مەرزىم سايىن ونىڭ وتباسىنا بارىپ، جاعدايىن ۇعىسىپ، ءدارى جەتكىزىپ بەرىپ، ونىڭ ءدارى - دارمەكتى ۋاعىندا تۇتىنۋىن، لايىقتى ازىقتانۋىن، ۇيلەسىمدى ارەكەتتەنۋىن قاداعالاپ، ونى ەمدەۋ - دەنساۋلىق ساقتاۋدا حالىققا تيىمدىلىك جاساۋ ساياساتىنان شىنايى يگىلىكتەندىردى.

 اقدالا قالاشىعى سۋلىساي قىستاعىنىڭ تۇرعىنى بىلاي دەدى: دارىگەرلەر ماعان وتە جاقسى قارايدى، مەن جايسىزدانسام بولعانى ولارعا تەلەفون جالعايمىن. ولار دا دەرەۋ كەلەدى، قان قىسىمىن، قانداعى قانت قۇرامىن ولشەپ، ءدارى جەتكىزىپ بەرەدى.

 وتباسىلىق كەلىسىمدى دارىگەر قىزمەت وتەۋى اتقارىلعاننان بەرى، تۇرعىندار وتباسىلىق دارىگەر قىزمەت وتەۋىنە قول قويعان سوڭ، اقاۋسىزدىق جايلى كەڭەس الۋدان، ۋيچات ارقىلى الدىن الا اقىلداسىپ، اقاۋسىزدىق بىلىمدەرىن ۇعىسىۋدان، وتباسىلىق ناۋقاس كەرەۋەتىن قۇرۋ سىندى قىزمەت وتەۋدەن يگىلىكتەنە الادى. قازىرگە دەيىن، موڭعۇلكۇرە اۋدانى اقدالا قالاشىعىندا وتباسىلىق كەلىسىمدى شيپاگەرمەن توقتامداسقان وتباسى 721 گە جەتىپ، 2020 - جىلى مەجەمەن 2780 ادامعا قىزمەت وتەگەن.

 موڭعۇلكۇرە اۋدانى اقدالا قالاشىعى سەنترلى ەمحاناسىنىڭ قىستاق شيپاگەرى جازىلقان بولاتبەك بىلاي دەدى: ءبىزدىڭ قىستاقتا سوزىلمالى ناۋقاسقا شالدىققان ناۋقاستار بار، ءبىز ۇنەمى ولارعا بارىپ، قان قىسىمىن ولشەپ، قانداعى قانت قۇرامىن تەكسەرىپ، جانە قاراستى رايونداعى جۇرىس تۇرىسى قولايسىز قارتتارعا ءدارى - دارمەك جەتكىزىپ بەرەمىز، مەن ءوز قىزمەتىمدى ويداعىداي ىستەپ، اناعۇرلىم كوپ ادامدى رازى ەتۋگە قۇلشىنامىن.

 ەلىمىزدىڭ ەمدەۋ - دەنساۋلىق ساقتاۋ جاعىنداعى قۇرىلىم رەفورماسىنىڭ تەرەڭدەۋىنە بايلانىستى، دارەجەگە ءبولىپ ەمدەۋ تۇزىمى بارعان سايىن ىلگەرىلەتىلىپ، اۋىل - قالاشىق ەمدەۋ قۇرىلىمدارى اۋىل - قىستاقتارداعى قىرۋار جان سانىن ەمدەۋ مىندەتىن ارقالادى. جۋىرداعى جىلداردان بەرى، موڭعۇلكۇرە اۋدانى اقدالا قالاشىعى سەنترلى ەمحاناسى مەملەكەتتىڭ ەمدەۋ دەنساۋلىق ساقتاۋ ارقىلى كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ ستراتەگياسىن تياناق ەتىپ، اۋىل - قىستاق ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىن، وتباسىلىق دارىگەر توقتامداسۋ ءتۇزىمىن، ءىرى ناۋقاستاردى شوعىرلى ەمدەۋدى، سوزىلمالى ناۋقاستاردى كەلىسىمدى قىزمەت وتەۋ ءتۇزىمىن، اۋىر ناۋقاستاردىڭ ەڭ تومەنگى كىرىس دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋ سىندى حالىققا تيىمدىلىك جاساۋ ساياساتتارىن ۇزدىكسىز ىلگەرىلەتتى.

 موڭعۇلكۇرە اۋدانى اقدالا قالاشىعى سەنترلى ەمحاناسى الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبولىمنىڭ مەڭگەرۋشىسى حان فاڭ بىلاي دەدى: بىرنەشە جىلدان بەرى، ءبىز نەگىزدىك قۇرىلعىلار قۇرىلىسىن ۇزدىكسىز كەمەلدەندىرىپ، قىزمەت وتەۋ ورەسىن جوعارلاتتىق، قازىر ءبىزدىڭ جەرگىلىكتى ورىنداعى بۇقارانىڭ ناۋقاس كورسەتۋ قاجەتىن قاناعاتتاندىرىلىپ، اۋىرسا ۋاعىندا ءونىمدى تۇردە ەمدەلەدى. كەلەسى قادامدا، ءبىز ەمدەۋ قامتاماسىزداندىرۋ ارقىلى حالىققا تيىمدىلىك جاساۋ ساياساتىن ۇزدىكسىز تياناقتاندىرىپ، ەمدەۋ قامتاماسىزداندىرۋ قىزمەت وتەۋىن ۇزدىكسىز كۇشەيتىپ، ءوزىمىزدىڭ ءىس جۇزىندىك قيمىلىمىز ارقىلىءارءبىربۇقارانىڭ دەنساۋلىق اقاۋسىزدىعىنا كەپىلدىك ەتەمىز. (لي رىنليان حابارلايدى)

 حالىق تورابىنان اۋدارىپ دايىنداعان: ارزىگۇل ابدەش قىزى، ساۋلەت ءشارىپقان ۇلى

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار