بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ۇرىمجىدەگى ءىسورىندار وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردەن 219 قىزمەتكەر قابىلدايدى

2021.03.12 16:26     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 2021 - جىلعى ۇرىمجىدەگى ءىسورىنداردىڭ جاي جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن وقۋشىلارعا باعىتتالعان دارىندى قابىلداۋ قىزمەتى باستالدى، ءبىرىنشى توپتاعى قىزمەت ورنىنىڭ ينفورماتسياسى جاريالاندى، ميدۇڭ رايونى، داۋانچىڭ رايونى، ءۇرىمجى اۋدانىنا قاراستى ءىسورىنداردىڭ جاي جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن وقۋشىلاردى قابىلداۋ جوسپارى بويىنشا 219 قىزمەتكەر قابىلدايدى.

 3 - ايدىڭ 10 - كۇنى ءتىلشىنىڭ ءۇرىمجى قالالىق ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، تىزىمدەلۋ باستالعان، توراپتا تىزىمدەلۋ ءتاسىلى ارقىلى جۇرگىزىلۋدە، 3 - ايدىڭ 19 - كۇنى ساعات 18دەن 30 مينۋتتا اياقتالادى. قاتىناسۋشىلار ءۇرىمجى قالالىق ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ قىزمەت وتەۋ تەكشەسىنە (http://www.wlmqrc.com)شىعىپ، دارىندىلار ەمتيحان ارناۋلى ايدارشاسىنان قىزمەت ورنىنىڭ ينفورماتسياسى، قابىلداۋ تالاپتارى سياقتى ينفورماتسيالاردى كورۋىنە ٵرى تىزىمدەلۋىنە بولادى، ءبىر ادام ءبىر ورىنعا عانا تىزىمدەلۋىنە بولادى.

 قابىلدانۋشىلار ەڭبەكاقى الۋدان سىرت، دارىندىلار قوسىمشا قاراجاتى، جاتاق قامتاماسىزداندىرۋى، ءبىرىنشى رەت شينجياڭعا كەلگەندەگى قاتىناس اقسى سياقتى تيىمدى ساياساتتان يگىلىكتەنەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار