بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شيامىن داشۋەسى مەكتەپ قۇرىلعاندىعىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىن قارسى الدى(5)

2021.04.07 15:05  

شيامىن داشۋەسى مەكتەپ قۇرىلعاندىعىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىن قارسى الدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت