بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ۇرىمجىدە ورتاق پايدالانۋعا بولاتىن ەلەكترلى ۆەلوسيپەد پايدالانۋعا بەرىلدى

2021.04.15 17:05     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارى، 4 - ايدىڭ 8 - كۇنى، ءۇرىمجى قالاسىنداعى وسىمدىكتەر باقشاسىنىڭ الدىندا ءبىر سارى، ءبىر كوك ءتۇستى بولىپ ەكى قاتار تىزىلگەن ەلەكترلى ۆەلوسيپەد قالا تۇرعىنداردىڭ نازارىن اۋداردى، جۇرت جابىلا ءمىنىپ كوردى. بۇل ءۇرىمجى قالاسى تۇڭعىش رەت كىرگىزگەن ورتاق پايدالانۋعا بولاتىن ەلەكترلى ۆەلوسيپەد ەدى، سارى ءتۇستى ەلەكترلى ۆەلوسيپەد مەيتۋان تەكشەسىنىڭ ەلەكترلى ۆەلوسيپەدى، كوك ءتۇستى ەلەكترلى ۆەلوسيپەد حالاۋ چۋشيڭ قاراماعىنداعى ەلەكترلى ۆەلوسيپەد، جيىنى 2000 ۆەلوسيپەد بار.

 قازىر وسى ورتاق پايدالانۋعا بولاتىن ەلەكترلى ۆەلوسيپەد ءۇرىمجى قالاسى جاڭا تەحينكالىق اشۋ رايونىنىڭ (جاڭا قالا رايونى) ءىشىنارا جەرلەرىندە ىستەتىلۋدە، 4 - ايدىڭ ىشىندە جاڭا تەحينكالى اشۋ رايونىن تولىق قامتيتىن بولادى، سونىمەن بىرگە ءۇرىمجى ەكونوميكالىق تەحنيكالىق اشۋ رايونى، سايباق رايونى قاتارلى باسقا رايوندارعا كەڭەيتىلەتىن بولادى.

 تانىستىرۋعا قاراعاندا، مەيتۋان مەن حالاۋ چۋشيڭ ءبىرىنشى توپتا جيىنى 2000 ورتاق پايدالانۋعا بولاتىن ەلەكترلى ۆەلوسيپەد قويعان، قازىر جوعارى تەحنيكالىق جاڭا اشۋ رايونىندا (جاڭا قالا رايونىندا) 156 توقتاتۋ ورنى (ەكەۋى ورتاق پايدالانادى) بار، ەلەكترلى ۆەلوسيپەدكوك كوپ ءتۇستى بەلگى تاعىلعان.

 ۇرىمجى جوعارى تەحنيكالىق جاڭا اشۋ رايوندىق (جاڭا قالا رايونىندا) قالا باسقارۋ مەكەمەسى ورتا تازالىعىن قورعاۋ پۋنكتىنىڭ ورىنباسار باستعى ۋاڭ فىڭ بىلاي دەدى: ورتاق پايدالانۋعا بولاتىن ەلەكترلى ۆەلوسيپەدتى كىرگىزۋدەگى ماقساتىمىز: مەترو، BRT قاتىناسىنداعى «ەڭ سوڭعى ءبىر كيلومەتر» ماسەلەسىن شەشىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ جاسىل، قولايلى، ورتانى قورعاۋ، حاۋىپسىز ءجۇرىس – تۇرىسىن ىسكە اسىرۋ.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار