بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالاسى «دۋلىعا مەن بەلدىكتى» تاعىپ ءجۇرۋدى دارىپتەپ، حاۋىپسىزدىككە كەپىلدىك ەتتى(2)

2021.04.20 13:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت