بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بو – اۋ ازيا تالقى مىنبەرىنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتىق باقشاسىنا نازار

2021.04.21 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 4 – ايدىڭ 20 – كۇنى شەبەرلەر بو – اۋ ازيا تالقى مىنبەرىنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتىق باقشاسىنداعى كورمە زالىندا ليزۋ ۇلتىنىڭ قامقاسىن توقۋدا.

  بو – اۋ ازيا تالقى مىنبەرىنىڭ تاقىرىپتىق باقشاسى 4 – ايدىڭ 19 – كۇنى سىرتقا رەسمي اشىق ۇستالدى. اتالعان باقشا چيۇڭحاي قالاسى بو – اۋ قالاشىعى دۇڭيۇي ارالىنا ورنالاسقان، بو – اۋ ازيا تالقى مىنبەرىنىڭ ماڭگىلىك ءماجىلىس ورنىمەن ىرگەلەس، چيۇڭبەي ەرەكشەلىگىنە يە 9 ۇلتتىق سالت – ءداستۇر اۋلاسىنان قۇرالعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ لييۇن فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت