بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بو – اۋ ازيا تالقى مىنبەرىنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتىق باقشاسىنا نازار(2)

2021.04.21 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بو – اۋ ازيا تالقى مىنبەرىنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتىق باقشاسىنا نازار(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت