بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭنان 14 نىسان 5 - توپتاعى مەملەكەت دارەجەلى بەيزاتتىق مۇرالار تىزىمدىگىنە ەنگىزىلدى

2021.06.11 13:44     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينجياڭ گازەتىنىڭ 6 - ايدىڭ 10 -كۇنى ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارىنا نەگىزدەلگەندە، 6 - ايدىڭ 10 - كۇنى مەملەكەتتىك كەڭەس 5 - توپتاعى مەملەكەت دارەجەلى بەيزاتتىق مۇرالار تىزىمدىگىنە ەنگىزىلگەن 185 نىسان مەن 140 كەڭەيتىلگەن نىساننىڭ تىزىمدىگىن جاريالادى، شينجياڭنان (بيڭتۋاندى قامتيدى) 14 نىسان تىزىمدىككە ەنگىزىلدى.

 شينجياڭنان تىزىمدىككە ەنگىزىلگەن ۋاكىلدىك سيپاتتى نىسانداردان شاۋەشەك قالاسىنداعى ورىس ۇلتىنىڭ تيتتۋپ ءبيى، قۇلجا قالاسىنداعى ورىس ۇلتىنىڭ بايان كوركەمونەرى، شىڭگىل اۋدانىنىڭ قىز قۋارى، كەريا اۋدانىنىڭ يمەك تاياقتى دوبى (ۇيعۇر ۇلتىنىڭ يمەك تاياقتى دوبى)، موري قازاق اۆتونوميالى اۋدانىنداعى قازاق ۇلتىنىڭ كەستە توقىماشىلىعى. كەڭەيتىلگەن نىسان تىزىمدىگىنە ەنگىزىلگەندەردەن مىنالار بار: ۇيعۇر ەمشىلىگى (حوتان ءدارى شاي جاساۋ ونەرى)، ءداستۇرلى ۇن جاساۋ ونەرى (تاتار ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى بال باۋىرساق جاساۋ ونەرى)، ماقال - ماتەل (قازاق ۇلتىنىڭ ماقال - ماتەلى)، موڭعۇل ۇلتىنىڭ حالىق ٵنى (اراسان اۋدانىنداعى موڭعۇل ۇلتىنىڭ قىسقا قايىراتىن حالىق ٵنى)، حىنان تياترى، ءداستۇرلى ساداقشىلىق (سىبە ۇلتىنىڭ ساداقشىلىعى)، ءداستۇرلى ۇن تاعامدارىن جاساۋ ونەرى (نان پىسىرۋ ونەرى)، مىس قۇرالدارىن جاساۋ ونەرى (قاشقار ايماعىنداعى ۇيعۇر ۇلتىنىڭ مىس قۇرالدارىن جاساۋ ونەرى)، حالىق اراسىنداعى شىحو ويىنى (شينجياڭ شىحو).

 بۇل رەتكى تىزىمدىككە ەنگىزىلگەندەردىڭ ىشىندە، شينجياڭنىڭ ءداستۇرلى ۇن تاعامدارىن جاساۋ ونەرىنەن ەكى نىسان بار، مۇنىڭ ىشىندە تاتار ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى بال باۋىرساعىنىڭ ءتۇرلى مول، جاسالۋى ەرەكشە، ارالاسپاسىنا قاراي 6 تۇرگە بولىنەدى، بال باۋىرساقتان باقالي، تورت سياقتىلار بار. «تاتار ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى بال باۋىرساعى رەڭى، ءيىسى، ءدامى، فورماسىنىڭ جاراسىم تابۋىنا ەرەكشە ءمان بەرەدى، بۇل تاتار ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى مادەنيەتىن زەرتتەۋ ءۇشىن پايدالانۋعا بولاتىن نەگىزگە اينالدى.» دەدى تارباعاتاي ايماقتىق مادەنيەت، دەنە تاربيە، راديو - تەلەۆيزيا جانە ساياحات مەكەمەسى (مادەني مۇرا مەكەمەسى) بەيزاتتىق مادەني مۇرا ورتالىعىنىڭ كادرى ليۋ شيجۋان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار